Ogłoszenia
Zarząd Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że

 04.06.2021 r. (piątek) biuro spółki będzie nieczynne.

W razie awarii prosimy o kontakt z naszymi serwisantami:

SERWIS: KOTŁOWNI, WOD-KAN-GAZ-C.O.                                                       602 474 454

ELEKTRYCZNE                                                                                                                 691 848 785

WINDA                                                                                                                              71 711 00 22

SŁUŻBY MIEJSKIE:

Pogotowie Ratunkowe                                                                                               999

Policja                                                                                                                                997

Straż Pożarna                                                                                                                 998

Straż Miejska                                                                                                                  986

Pogotowie Energetyczne                                                                                           991

Pogotowie Gazowe                                                                                                     992

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne                                                                           994

Numer alarmowy z telefonu komórkowego                                                     112

Numery awaryjne serwisantów ŚTBS dostępne są na tablicach ogłoszeń na każdej klatce schodowej.

————————————————————————————————

22 grudnia 2020 r,

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

W celu udzielenia zamówienia na:

Kompleksowa usługa utrzymania zasobów Zamawiającego (wykaz poniżej), w zakresie:

 • zimowe utrzymanie czystości
 • sprzątanie klatek schodowych
 • utrzymanie terenów zewnętrznych
 1. W dniu 15.12.2020 r. zamieszczono na stronie internetowej ŚTBS i w BIP, oraz zaproszono 3 wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty.
 2. W wymaganym terminie do dnia 21.12.2020 r. wpłynęły następujące oferty:
Lp. nazwa oferenta adres oferenta cena (zł) UWAGI
1 MARCONI Sp. z o. ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica 126 488,40 zł brutto  
         
 1. Oferta firmy……………-………… nie została rozpatrzona z uwagi na fakt, iż nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym oraz/lub wpłynęła po wyznaczonym terminie składania ofert.
 2. Wybrano ofertę najtańszą spośród spełniających wszystkie warunki określone w zapytaniu, czyli ofertę numer 1,  z zaoferowana ceną 126 488,40  zł brutto.

——————————————————————————————————————–

17.12.2020

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie:

1.bieżącej eksploatacji i konserwacji  instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych
w zasobach ŚTBS Sp. z o.o., do kurka głównego w lokalach w Świdnicy, według poniższej listy:

lp adres rok oddania do użytku liczba mieszkań w budynku liczba lokali usług. w budynku liczba miejsc w garażu podziemnym pod budynkiem uwagi
1 Budowlana 1                                                (piece dwufunkcyjne
w mieszkaniach)
16.08.2000      12,00            1,00               –       
2 Jałowcowa 3-11                                                   (cwu i co z kotłowni gazowej/MZEC) 18.09.2000      75,00                –           39,00    kolektory słoneczne na dachu
3 Jałowcowa 1-1a                                                   (cwu i co z kotłowni gazowej/MZEC) 30.08.2002      34,00            2,00         14,00    kolektory słoneczne na dachu
4 Głowackiego 37-39                                              (cwu i co z kotłowni gazowej/MZEC) 30.01.2006      31,00            3,00           9,00     
5 Głowackiego 33-35                                             (cwu i co z kotłowni gazowej/MZEC) 01.09.2007      38,00                –                 –       
6 Kilińskiego 35 A,B,C                                             (cwu i co z węzła MZEC) 25.10.2011      25,00            1,00         12,00     
7 Kilińskiego 35 D,E,F                                                  (cwu i co z węzła MZEC) 15.10.2012      36,00                –           36,00     
8 Spółdzielcza 2 – (w zarządzie MZN 20 mieszkań od nr 1 do 20, od 21 w zarządzie ŚTBS)                                       (cwu i co z kotłowni gazowej) 26.07.2016      23,00            3,00         23,00     
9 Kilińskiego 31ab-33ab                                             (cwu i co z węzła MZEC) 13.08.2018      46,00                –           46,00     
  RAZEM 320       10          179     

2. całodobowe usuwanie drobnych awarii i zabezpieczenie miejsca awarii do czasu naprawy usterki w dni robocze oraz dni wolne od pracy i święta zgłaszane przez lokatorów w/w budynków, pod numerem telefonu ………………………………………
Numer ten zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń klatek schodowych.

3. konserwacja bieżąca urządzeń i nadzór nad trzema kotłowniami  gazowymi mieszczącymi się  w Świdnicy  przy ul.:

a/ Spółdzielczej 2

b/ Jałowcowej 1a

c/ Jałowcowej 11

przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego.

 1. W dniu 8 grudnia 2020 r.  na stronie tbs-swidnica.eu i stronie BIP  zamieszczono ogłoszenie oraz zaproszono droga mailową do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym 4 wykonawców.
 2. W wymaganym terminie do dnia 15 grudnia 2020 r., do godz. 14,00 wpłynęły następujące oferty :
Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Cena oferty (zł.) UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BEDAR Dariusz Kwieciński Witków 29, 58-140 Jaworzyna Śląska 1.Gdy zlecenie awaryjne zawierać będzie wykonawstwo wyłącznie prac typu rozpoznawczego,    względnie    prac    zabezpieczeniowych,    Zamawiający    zapłaci    Wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości 60,00 zł za 1 r-g + podatek VAT. 2. Wynagrodzenie za wykonawstwo robót drobnych, o wartości nieprzekraczających 8 000 zł netto, ustalone będzie na podstawie kalkulacji uproszczonej, sporządzonej na druku zlecenia, którego wzór stanowi załącznik do umowy. 3. Podstawą wyceny będzie iloczyn wartości 1 r-g określonej w pkt 1 i ilości godzin faktycznie przepracowanych oraz wartość materiałów wbudowanych powiększona o 10% kosztu ich       zakupu. 4.W przypadku, gdy zakres robót będzie przekraczał wartość 8 000 zł netto, należy sporządzić kosztorys ofertowy, a prace te muszą być zaakceptowane przez  Zamawiającego. Do kosztorysowania zostaną przyjęte następujące stawki: stawka do kosztorysowania:                    33,00 rgkoszty pośrednie do R i S:                   65 %zysk do R,Kp,S:                                   12 % koszty zakupu od M:                            10%Koszty materiałów i sprzętu nie wyższe niż wg „Sekocenbudu” za ostatni miesiąc. 5. Z tytułu nadzoru i konserwacji bieżącej urządzeń trzech kotłowni gazowych proponuję  wynagrodzenie miesięczne w wysokości:       2 500,00 zł netto + podatek VAT 23 %, co daje razem 3 075,00 zł  brutto/1 m-c    
         
         
 1. Oferta firmy ………-……… nie została rozpatrzona z uwagi na fakt, iż nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym oraz wpłynęła po terminie do składania ofert.
 2. Wybrano ofertę najtańszą spośród spełniających wszystkie warunki określone w zapytaniu, tj. ofertę numer 1z zaoferowana ceną: jw.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

15.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie:

Kompleksowa usługa utrzymania zasobów Zamawiającego (wykaz poniżej), w następującym zakresie:

1.Zimowe utrzymanie czystości:

Odgarnianie śniegu i zwalczanie śliskości terenów zewnętrznych (o powierzchni 8 884,00 m2) w obrębie posesji Zamawiającego (ul.Kilińskiego 35 bcdef, ul.Kilińskiego 31ab-33ab, ul.Jałowcowa 1-1a, ul.Jałowcowa 3-11, ul. Głowackiego 33-35, ul.Głowackiego 37-39,                ul. Ks. Bolka – teren po MZN + zewnętrzny chodnik wzdłuż ogrodzenia, ul. Spółdzielcza 2, Budowlana 1).

Usługa wykonywana w okresie zimowym (luty, marzec, grudzień 2021 r.).

 1. Sprzątanie klatek schodowych:

– ul. Budowlana 1 – 12 mieszkań;

– ul. Spółdzielcza 2 – 43 mieszkania + zejście do garażu;

– ul. Jałowcowa 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11 – 109 mieszkań + zejścia do garaży na każdej klatce;

– ul. Głowackiego 33, 35, 37, 39 – 69 mieszkań + 1 zejście do garażu;

– ul. Kilińskiego 35b, 35c, 35d, 35e, 35f – 61 mieszkań;

– ul. Kilińskiego 31a, 31b, 33a, 33b – 48 mieszkań.

Zakres świadczonych usług:

– zamiatanie i mycie podłóg klatki schodowej wraz ze schodami prowadzącymi do piwnic/garaży – 1 raz w tygodniu;

– mycie drzwi wejściowych do budynku oraz szyb w drzwiach wejściowych wraz z omiataniem ich z pajęczyn – 1 raz w tygodniu;

– zamiatanie i mycie schodów przed wejściem do klatki schodowej – 1 raz w tygodniu;

– utrzymanie w czystości skrzynek pocztowych – 1 raz w tygodniu;

– mycie barierek i parapetów na klatce schodowej – 1 raz w miesiącu;

– zamiatanie korytarzy piwnicznych i omiatanie z pajęczyn – 1 raz w miesiącu;

– zamiatanie zejść do garaży we wskazanych lokalizacjach  – 2 razy w miesiącu;

– mycie okien na klatkach schodowych – 2 razy w roku;

– mycie lamperii – 2 razy w roku i każdorazowo w razie potrzeby;

– mycie okien pomieszczeń gospodarczych wspólnego użytku (wraz z parapetami)
– 1 raz w roku.

Po podpisaniu umowy Oferent sporządzi w porozumieniu z Wykonawcą szczegółowy harmonogram wykonywania poszczególnych usług. Będzie on udostępniony najemcom.

 1. Utrzymanie terenów zewnętrznych:

– sprzątanie powierzchni utwardzonej (chodniki, zjazdy do garaży, boksy śmietnikowe, ciągi pieszo-jezdne wraz ze śmietnikami przy chodnikach i ławkach) – pow. 8 884,00 m2

– sprzątanie powierzchni zielonej nieutwardzonej z zalegających śmieci – pow. 10 390,00 m2

– monitoring czystości powierzonych terenów – 1 raz w tygodniu.

Oferent zobowiązuje się:

 1. wykonać przedmiot umowy zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i umową z Zamawiającym;
 2. zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnianych pracowników;
 3. od momentu rozpoczęcia robót, aż do chwili komisyjnego odbioru robót, ponosić odpowiedzialność cywilną i karną wobec osób trzecich (po wyborze oferty, Oferent przedłoży Zamawiającemu polisę OC);
 4. oddać przedmiot umowy – zlecone prace – w terminie i bez wad;

Okres, na który zawarta będzie umowa: 1 rok (od 1 stycznia 2021 r.)

 Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach comiesięcznych, w terminie 14 dni po złożeniu faktury, sporządzonej na podstawie załączonego do niej rozliczenia usług, potwierdzonego każdorazowo przez przedstawiciela Zamawiającego.

Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
 2. w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne;
 3. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
 4. przedmiot prowadzonej działalności musi być tożsamy z przedmiotem zamówienia.
 5. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem finansowym, technicznym i kadrowym zapewniającym wykonanie zamówienia;
 6. wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić przy wykorzystaniu tylko własnego potencjału wykonawczego (pracowników) oferenta. Oferent nie może odstąpić innemu wykonawcy (podwykonawcy) całości przedmiotu umowy, jak i jej części;
 7. należy udokumentować potencjał wykonawczy, który umożliwia wykonanie wskazanego zakresu prac. W tym celu wymagane jest, aby Oferent udokumentował, że świadczył usługi sprzątania klatek schodowych dla zasobów mieszkaniowych nie mniejszych niż 100 klatek. Do wykazu należy dołączyć referencje od poprzednich Zamawiających (minimum 2), jednoznacznie potwierdzające prawidłowe wykonanie prac;
 8. związanie ofertą do dnia podpisania umowy.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę, pod rygorem jej odrzucenia, należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze.

Miejsce i termin złożenia ofert: 21.12.2020 r., godz. 14.00, w siedzibie Zamawiającego (biuro ŚTBS Sp. z o.o. w Świdnicy, ul. Głowackiego 39a) lub mailem: kontakt@tbs-swidnica.eu

pliki do pobrania: pdf 202012151143 doc UTRZYMANIE_ZASOBÓW-postepowanie_final


08.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie:

 1. bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS Sp. z o.o., do kurka głównego w lokalach w Świdnicy według poniższej listy:
lp adres rok oddania do użytku liczba mieszkań w budynku liczba lokali usług. w budynku liczba miejsc w garażu podziemnym pod budynkiem uwagi
1 Budowlana 1                                                (piece dwufunkcyjne
w mieszkaniach)
16.08.2000      12,00         1,00            –  
2 Jałowcowa 3-11                                                   (cwu i co z kotłowni gazowej/MZEC) 18.09.2000      75,00             –      39,00 kolektory słoneczne na dachu
3 Jałowcowa 1-1a                                                   (cwu i co z kotłowni gazowej/MZEC) 30.08.2002      34,00         2,00      14,00 kolektory słoneczne na dachu
4 Głowackiego 37-39                                              (cwu i co z kotłowni gazowej/MZEC) 30.01.2006      31,00         3,00        9,00  
5 Głowackiego 33-35                                             (cwu i co z kotłowni gazowej/MZEC) 01.09.2007      38,00             –            –  
6 Kilińskiego 35 A,B,C                                             (cwu i co z węzła MZEC) 25.10.2011      25,00         1,00      12,00  
7 Kilińskiego 35 D,E,F                                                  (cwu i co z węzła MZEC) 15.10.2012      36,00             –      36,00  
8 Spółdzielcza 2 – (w zarządzie MZN 20 mieszkań od nr 1 do 20, od 21 w zarządzie ŚTBS)                                       (cwu i co z kotłowni gazowej) 26.07.2016      23,00         3,00      23,00  
9 Kilińskiego 31ab-33ab                                             (cwu i co z węzła MZEC) 13.08.2018      46,00             –      46,00  
  RAZEM   320       10          179     
 1. całodobowe usuwanie drobnych awarii i zabezpieczenie miejsca awarii do czasu naprawy usterki w dni robocze oraz dni wolne od pracy i święta zgłaszane przez lokatorów w/w budynków, pod numerem telefonu …………………………….
  Numer ten zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń klatek schodowych.
 1. konserwacja bieżąca urządzeń i nadzór nad trzema kotłowniami gazowymi mieszczącymi się w Świdnicy  przy ulicy:

a/ Spółdzielczej 2

b/ Jałowcowej 1a

c/ Jałowcowej 11

Warunki płatności:

Płatność comiesięczna, przelewem,  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. Posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (należy dołączyć je do oferty).
 2. W przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne.
 3. W stosunku do oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.
 4. Przedmiot prowadzonej działalności musi być tożsamy z przedmiotem zamówienia.
 5. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponować potencjałem finansowym, technicznym i kadrowym  zapewniającym wykonanie zamówienia.
 1. Oferent musi być ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością (kopię polisy należy dołączyć do oferty)
 2. Oferent jest związany ofertą do dnia podpisania umowy

Termin realizacji zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy.

 Okres gwarancji: 2 lata od daty zakończenia robót.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze) należy złożyć do 15 grudnia 2020 r.
do godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – ul. Głowackiego 39a, 58-100 Świdnica) lub mailem: kontakt@tbs-swidnica.eu

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna być przestawiona w formie określonej we wzorze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

pliki do pobrania: pdf 202012081117 doc obsługa wod kan gaz solary zapytanie 12.202012.11.2020

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia: Roboty związane z bieżącą eksploatacją i konserwacją ciągłą oraz usuwaniem awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych: prace stolarskie, szklarskie, ślusarskie, murarsko-malarskie, dekarskie w zasobach będących własnością i w administracji Zamawiającego,

dokument do pobrania: 202011231228


06.11.2020

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia :

NADZÓR INWESTORSKI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH nad realizacją inwestycji pn.

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy” – w oparciu o: dokumentację techniczną, decyzję o pozwoleniu na budowę, SIWZ, STWiOR, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych realizującym inwestycję, oraz wynikających z potrzeb powstałych podczas realizacji zadania o parametrach:

                                                                                                              liczba (szt.)   powierzchnia (m2)

lokale mieszkalne 45 1 921,43
pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych 45 424,07
miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych 65 1 834,50
w tym: komunikacja   817,30
LOKALE UŻYTKOWE 3 690,56

dokument do pobrania: 202011121200


30.10.2020

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia :

Przegląd okresowy instalacji gazowej na podstawie Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane w zasobach mieszkaniowych ŚTBS Sp. z o.o. w Świdnicy.

dokument do pobrania: Zawiadomienie o wyniku postępowania w zapytaniu ofertowym – przegląd okresowy instalacji gazowej na podstawie Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane


23.10.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia :

Okresowa (5letnia) kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w zakresie zgodnym z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

dokument do pobrania: 202010231224


20.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH nad realizacją inwestycji pn.„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy” – w oparciu o: dokumentację techniczną, decyzję o pozwoleniu na budowę, SIWZ, STWiOR, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych realizującym inwestycję, oraz wynikających z potrzeb powstałych podczas realizacji zadania o parametrach:

                                                                                                               liczba (szt.)                      powierzchnia (m2)

lokale mieszkalne 45 1 921,43
pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych 45 424,07
miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych 65 1 834,50
w tym: komunikacja   817,30
LOKALE UŻYTKOWE 3 690,56

 

Szczegółowy zakres nadzoru:

1) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych;

2) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania;

3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;

4) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;

5) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego;

6) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów,
a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania;

7) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych;

8) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano
w dokumentacji projektowej;

9) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo-finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego;

10) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania (z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego);

11) sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu oraz uczestniczenie
i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji;

12) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych;

13) dokonywanie odbiorów części robót;

14) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego
i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych;

15) sprawdzanie dostarczanych przez Wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego;

16) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi;

17) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiektu lub jego części do użytkowania;

18) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem –
o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie;

19) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych
i dodatkowych, w tym przedstawianie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie;

20) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem;

21) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów
z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego;

22) potwierdzenie gotowości Wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania;

23) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym oraz w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Nadzór inwestorski sprawowany będzie od 1 listopada 2020 r. i trwał będzie nieprzerwanie do czasu zakończenia robót odbiorem końcowym i uzyskania zgody uprawnionego organu na użytkowanie obiektu, to jest w planowanym terminie do 30 sierpnia 2021 r. (10 miesięcy).
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów, o których mowa w pkt. 1, gdy okaże się to konieczne ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych.

Warunki płatności:

 1. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w okresach comiesięcznych, przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury – do łącznej wysokości 90% całego wynagrodzenia umownego.
 2. Płatność ostatniej faktury nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym i uzyskaniu zgody na użytkowanie budynku, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. posiada podstawy do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie;
 2. w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne;
 3. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
 4. przedmiot prowadzonej działalności musi być tożsamy z przedmiotem zamówienia;
 5. jest związany ofertą do dnia podpisania umowy;
 6. musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,  tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:

– nadzorował co najmniej 2 roboty budowlane, każda polegająca na budowie budynku mieszkalnego
z garażem podziemnym, o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3 każdy,

lub

– nadzorował co najmniej 2 roboty budowlane w tym co najmniej 1 robotę polegającą na budowie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3 każdy.

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze, należy złożyć do 26.10. 2020 r.  do godz. 14.00 w siedzibie

Zamawiającego (sekretariat ŚTBS, ul. Głowackiego 39a w Świdnicy) lub przesłać mailem na adres: kontakt@tbs-swidnica.eu.

Oferta – pod rygorem jej odrzucenia – winna być przestawiona w formie określonej we wzorze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 zapytanie, wzór oferty (doc,pdf)  Kozara-nadzór elektryczny (doc), 202010201028 (pdf)


15.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Roboty związane z bieżącą eksploatacją i konserwacją ciągłą oraz usuwaniem awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych: prace stolarskie, szklarskie, ślusarskie, murarsko-malarskie, dekarskie w zasobach będących własnością i w administracji Zamawiającego, tj.:

 

adres data oddania do użytku liczba mieszkań pow. użytkowa mieszkalna liczba lokali usług. Liczba miejsc postojowych w garażach
1 Budowlana 1 16.08.2000     12,00        631,50     1,00           –
2 Jałowcowa 3-11 18.09.2000     75,00     4 104,25        –      39,00
3 Jałowcowa 1-1a 30.08.2002     34,00     1 783,60     2,00      14,00
4 Głowackiego 37-39 30.01.2006     31,00     1 397,00     3,00        9,00
5 Głowackiego 33-35 01.09.2007     38,00     1 471,40        –           –
6 Kilińskiego 35 a,b,c 25.10.2011     25,00     1 322,90     1,00      12,00
7 Kilińskiego 35 d,e,f 15.10.2012     36,00     1 815,20        –      36,00
8 Spółdzielcza 2                                                   26.07.2016     43,00     2 210,90     3,00      23,00
9 Kilińskiego 31ab-33ab 13.08.2018     48,00     2 420,80        –      46,00
RAZEM:    342,00      17 157,55      10,00       179,00   

 Oferent zobowiązuje się:

a) wykonać przedmiot umowy zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i umową

b) zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

c) od momentu rozpoczęcia robót, aż do chwili komisyjnego odbioru robót, ponosić odpowiedzialność cywilną i karną wobec osób trzecich (po wyborze oferty,Oferent przedłoży Zamawiającemu polisę OC);

d) oddać przedmiot umowy – zlecone prace – w terminie i bez wad;

e) do usunięcia usterki w czasie od 5 godzin do 1 dnia od chwili zgłoszenia lub w innym terminie ustalonym z Zamawiającym.

Okres, na który zawarta będzie umowa: 1 rok

Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie wypłacane sukcesywnie w terminie 14 dni po złożeniu faktury, sporządzonej na podstawie załączonego kosztorysu powykonawczego, względnie kalkulacji uproszczonej sprawdzonej przez przedstawiciela (inspektora nadzoru) Zamawiającego.

Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
 2. w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne;
 3. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
 4. przedmiot prowadzonej działalności musi być tożsamy z przedmiotem zamówienia.
 5. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem finansowym, technicznym i kadrowym zapewniającym wykonanie zamówienia;
 6. należy przedstawić referencje na wykonane roboty tożsame, od co najmniej dwóch zamawiających;
 7. związanie ofertą do dnia podpisania umowy.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę, pod rygorem jej odrzucenia, należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze.

Miejsce i termin złożenia ofert:30.10.2020 r., godz. 14.00, w siedzibie Zamawiającego (biuro ŚTBS Sp. z o.o. w Świdnicy, ul. Głowackiego 39a) lub mailem: kontakt@tbs-swidnica.eu

 zapytanie, wzór oferty (doc,pdf)  remonty bieżące 2020 (doc), 202010151449 (pdf)


08.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Okresowa (5-letnia) kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w zakresie zgodnym z art. 62 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Przedmiot usługi obejmuje:

Oględziny, pomiary i próby eksploatacyjne (pomiary skuteczności przeciwporażeniowej), sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej. Podczas przeprowadzania oględzin należy w szczególności sprawdzić stan widocznych części przewodów, izolatorów, ich zamocowanie, stan dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu, a także stan osłon zabezpieczających przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów, stan ochrony przeciwporażeniowej, gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, automatyki, sterowania, a także stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń w  budynkach wielorodzinnych ŚTBS Sp. z o.o.:

 1. a) ul. Jałowcowa 3-11 w Świdnicy (75 mieszkań, 1 kotłownia, 1 garaż podziemny wielostanowiskowy);
 2. b) ul. Budowlana 1 w Świdnicy (12 mieszkań, 3 lokale usługowe).

Z kontroli powinna być sporządzona dokumentacja pomiarów elektrycznych. Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia ogłoszeń na klatkach schodowych o przeprowadzanej kontroli (na wzorze Zamawiającego).

Termin realizacji zamówienia:30.12.2020 r.

Warunki płatności: Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia – należy załączyć je do oferty;
 2. w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne;
 3. w stosunku do firmy Oferenta nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
 4. przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia;
 5. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponuje potencjałem finansowym, technicznym i kadrowym  zapewniającym wykonanie zamówienia;
 6. Oferent jest związany ofertą do dnia podpisania umowy.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze, należy złożyć do 20.10. 2020 r.  do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat ŚTBS, ul. Głowackiego 39a w Świdnicy) lub przesłać mailem na adres: kontakt@tbs-swidnica.eu.

Oferta – pod rygorem jej odrzucenia – winna być przestawiona w formie określonej we wzorze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 zapytanie, wzór oferty (doc)  przegląd elektryczny 2020


07.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

 1. Przedmiot zamówienia: Przegląd okresowy instalacji gazowej na podstawie Ustawy z dnia 07.07.1994 r. –Prawo Budowlane w zasobach mieszkaniowych ŚTBS Sp. z o.o. w Świdnicy:– ul. Głowackiego 33-35 (38 lokali mieszkalnych)– ul. Głowackiego 37-39 (31 lokali mieszkalnych)– ul. Jałowcowa 3-11  (75 lokali mieszkalnych)– ul. Jałowcowa 1-1a  (34 lokale mieszkalne)– ul. Budowlana 1 (12 lokali mieszkalnych i 2 lokale usługowe)– 3 kotłownie gazowe: ul. Jałowcowa 1, Jałowcowa 11, Spółdzielcza 2.                                                                 Razem  192 lokale i 3 kotłowniePrzedmiot usługi obejmuje:
  1. a) przegląd rozprowadzającej instalacji gazu w budynku za zaworem głównym;
  2. b) przegląd wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym i użytkowym (po dwie próby podejścia do każdego z lokali), w kotłowni, w budynku (klatki schodowe , korytarze, piwnice);
  3. c) sprawdzenie szczelności instalacji gazu i urządzeń przy pomocy przenośnego

       urządzenia do wykrywania gazu;

  1. d) sporządzenie protokołu usterek z każdego lokalu i budynku;
  2. e) sporządzenie protokołów z przeglądu instalacji gazowej oddzielnie na każdy

      budynek i na każdy lokal;

  1. f) sporządzenie ogłoszeń o przeglądach i wywieszanie na klatkach schodowych w budynkach (na wzorze Zamawiającego);
  2. g) wykonawca użyje materiałów i sprzętu własnego.

  Termin realizacji zamówienia: 30.12.2020 r.

  Warunki płatności:

  Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury za wykonaną usługę.

  Istotne warunki stawiane Oferentom:

  1. posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia  (należy załączyć je do oferty);
  2. w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne;
  3. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
  4. przedmiot prowadzonej działalności musi być tożsamy z przedmiotem zamówienia;
  5. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponować potencjałem finansowym, technicznym i kadrowym zapewniającym wykonanie zamówienia;
  6. Oferent jest związany ofertą do dnia podpisania umowy.

  Sposób przygotowania oferty:

  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze.

  Miejsce i termin złożenia ofert:20.10.2020 r. do godz. 14.00, w siedzibie zamawiającego (biuro ŚTBS Sp. z o.o. w Świdnicy, ul. Głowackiego 39a) lub mailem: kontakt@tbs-swidnica.eu

 zapytanie, wzór oferty (doc)  przegląd gazowy 2020


03.07.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż trzech wiat śmietnikowych – przy ul. Kilińskiego 31-35 (dwa komplety) oraz  przy ul. Jałowcowej (jeden komplet) w Świdnicy

dokument do pobrania: 202007030830


09.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż trzech wiat śmietnikowych – przy ul. Kilińskiego 31-35 (dwa komplety) oraz                           przy ul. Jałowcowej (jeden komplet) w Świdnicy według następującej specyfikacji:

– każda wiata modułowa, mieszcząca 8 pojemników na śmieci o pojemności 1100 litrów,
o wymiarach 6200×3900; z możliwością rozbudowy;

– każda wiata z możliwością posadowienia na trwale do przygotowanego podłoża z kostki betonowej, z fundamentem punktowym;

– każda wiata gotowa do montażu, złożona z elementów modułowych – konstrukcja składająca się z profili zamkniętych 40x40x2/1,5 i 40x20x2/1,5;

– każda wiata z wypełnieniem o parametrach: panel stalowy fi4, oczko 100×50 na całej powierzchni boksu;

– każda wiata zadaszona giętą płytą samonośną zbrojoną włóknem szklanym, ułożoną na kratownicy o profilu 20x20x2

– każda wiata wyposażona w bramę dwuskrzydłową z ryglem, zamek wielozastawkowy z kluczami dla lokatorów (łącznie 292);

– konstrukcja każdej wiaty ocynkowana ogniowo;

– każda wiata wyposażona w wewnętrzne odboje bezpieczeństwa, wykonane na dystansach stalowych z profili 40x40x2 oraz zderzak 40x20x2 otworami umożliwiającymi przymocowanie odbojów do podłoża;

– każda wiata wyposażona w osłony z blachy (gładkiej, profilowanej) w kolorze ceglastym, zamontowane w ramach profilu stalowego 40x20x1,5;

– każda wiata wyposażona w stopy umożliwiające ich trwały montaż do podłoża.

2. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2020 r.

3. Gwarancja: 4 lata na konstrukcję boksu (elementy zgrzewane i spawane), 2 lata na elementy ruchome (bramy, furtki)

4. Termin składania ofert:do 15 czerwca 2020 r.,

 zapytanie, wzór oferty (pdf)  20200609145605.06.2020

ZAWIADOMIENIE O wyniku postępowania W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia:

Budowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu i położeniem chodnika z kostki betonowej przy ulicy Jałowcowej/Głowackiego w Świdnicy, w zakresie według załączonego kosztorysu ślepego i projektu.

zawiadomienie o wyniku postepowania 202006051009


03.04.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia :

Roboty polegające na naprawach i konserwacji w zakresie drobnych robót ogólnobudowlanych: prace stolarskie, prace szklarskie, prace ślusarskie, prace murarsko-malarskie, prace dekarskie.

dokument do pobrania: 202004031148


23.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Roboty polegające na naprawach i konserwacji w zakresie drobnych robót ogólnobudowlanych: prace stolarskie, prace szklarskie, prace ślusarskie, prace murarsko-malarskie, prace dekarskie.

Prace wykonywane będą w zasobach mieszkaniowych ŚTBS przy ul. Jałowcowej 1-11, Głowackiego 33-39, Budowlanej 1, Kilińskiego 31-35, Spółdzielcza 2 w Świdnicy;

druki i dokumenty do pobrania : 

drobne-roboty-remontowe2020 zapytanie, wzór oferty (doc)

202003231050  zapytanie, wzór oferty (pdf)


06.03.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Remont mieszkania przy ulicy Jałowcowej 5/15 w Świdnicy, w zakresie według załączonego kosztorysu ślepego.

dokument do pobrania: 202003061244


27.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Remont mieszkania przy ulicy Jałowcowej 5/15 w Świdnicy, w zakresie według załączonego kosztorysu ślepego.

druki i dokumenty do pobrania : 

202002270829 zapytanie, wzór oferty, kosztorys ślepy


19.02.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ROBÓT SANITARNYCH  podczas inwestycji ŚTBS pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara–Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

dokument do pobrania : 202002191117


19.02.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Remont dwóch mieszkań przy ulicy Spółdzielczej 31/12 i 31/13 w Świdnicy, w zakresie według załączonego kosztorysu ślepego i projektu.

dokument do pobrania : 202002191118


11.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Remont dwóch mieszkań przy ulicy Spółdzielczej 31/12 i 31/13 w Świdnicy, w zakresie według załączonego kosztorysu ślepego i projektu.

druki i dokumenty do pobrania : 

202002111122 zapytanie i wzór oferty

projekt 

202002041302 kosztorys ślepy mieszkania Spółdzielcza 31/12

202002041319 kosztorys ślepy mieszkania Spółdzielcza 31/13

wersje edytowalne kosztorysów ślepych są dostepna na maila


11.02.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Remont dwóch mieszkań przy ulicy Spółdzielczej 29/12 i 29/13 w Świdnicy, w zakresie według załączonego kosztorysu ślepego i projektu.

druki do pobrania : 202002111014


05.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ROBÓT SANITARNYCH  podczas inwestycji ŚTBS pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara–Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

Termin realizacji zamówienia:

Nadzór inwestorski sprawowany będzie począwszy od dnia zawarcia umowy i trwał będzie nieprzerwanie do czasu zakończenia robót odbiorem końcowym i uzyskania zgody uprawnionego organu na użytkowanie obiektu (18 miesięcy).

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze, należy złożyć do 14 lutego 2020 r., do godz. 14.00, w siedzibie Zamawiającego (sekretariat ŚTBS, ul. Głowackiego 39a
w Świdnicy) lub przesłać mailem na adres: kontakt@tbs-swidnica.eu

Druki i dokumenty do pobrania : 

202002051340 zapytanie i wzór oferty


04.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Remont dwóch mieszkań przy ulicy Spółdzielczej 29/12 i 29/13 w Świdnicy, w zakresie według załączonego kosztorysu ślepego i projektu.

druki i dokumenty do pobrania : 

202002041229 zapytanie i wzór oferty

projekt 

202002041302 kosztorys ślepy mieszkania Spółdzielcza 29/12

202002041319 kosztorys ślepy mieszkania Spółdzielcza 29/13

wersje edytowalne kosztorysów ślepych są dostepna na maila


20.01.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie:

Przeglądu konserwacyjnego wentylacji mechanicznej wraz z detekcją gazów niebezpiecznych w garażach , w zasobach Zamawiającego:

druki do pobrania :  202001201247


15.01.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie:

 1. bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznej w budynkach ŚTBS
 2. pełnienia całodobowych dyżurów awaryjnych w dni robocze oraz dni wolne od pracy i w święta pod numerem telefonu wywieszonym na tablicy ogłoszeń klatek schodowych,
 3. usuwania awarii w lokalach mieszkalnych i usługowych w zakresie według regulaminu porządku domowego, czyli naprawy głównych przewodów   instalacji   elektrycznych   (z wyłączeniem   gniazd   wtykowych   i   przełączników wchodzących w zakres standardowego wyposażenia lokalu)

druki do pobrania : 202001150940


09.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie:

Przeglądu konserwacyjnego wentylacji mechanicznej wraz z detekcją gazów niebezpiecznych w garażach , w zasobach Zamawiającego:

druki do pobrania : 202001091053


02.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie:

 1. bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznej w budynkach ŚTBS
 2. pełnienia całodobowych dyżurów awaryjnych w dni robocze oraz dni wolne od pracy i w święta pod numerem telefonu wywieszonym na tablicy ogłoszeń klatek schodowych,
 3. usuwania awarii w lokalach mieszkalnych i usługowych w zakresie według regulaminu porządku domowego, czyli naprawy głównych przewodów   instalacji   elektrycznych   (z wyłączeniem   gniazd   wtykowych   i   przełączników wchodzących w zakres standardowego wyposażenia lokalu)

druki do pobrania : 202001031357


12.12.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie : bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS

druki do pobrania : 201912130803


09.12.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia :

Zakup wraz z dostawą 16 sztuk pojemników na odpady niesegregowane o pojemności 1100l w kolorze czarnym w miejsca wskazane przez Zamawiającego (Świdnica: ul. Jałowcowa 1-11, ul. Spółdzielcza 2, ul. Kilińskiego 35, ul. Kilińskiego 31ab-33ab, ul. Budowlana 1).

Treść zawiadomienia w załączniku ZESTAWIENIE PORÓWNANIE I OCENA OFERT-dostawa pojemników na odpady niesegregowane


09.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie : bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS

druki do pobrania : 201912091344


02.12.2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie : bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS

druki do pobrania : 201912091338


02.12.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia :

Konserwacja, serwisowanie i utrzymanie w ciągłym ruchu bram  garażowych w obiektach administrowanych  przez zamawiającego, w garażach budynków przy ul. Jałowcowej 1, 3, 9, Głowackiego 37, Kilińskiego 35c, Kilińskiego 35d, e, f,   Spółdzielczej 2, Kilińskiego 31a,b-33a,b  w Świdnicy (łącznie 13 sztuk).

Treść zawiadomienia w załaczniku 201912051506


02.12.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia :

Scalenie działek nr 1118 i  890/3 w jedną. Obie działki znajdują się przy ul. Kozara-Słobódzkiego  19 w Świdnicy, wpisane są do Księgi Wieczystej pod nr: SW1S/00024781/8, stanowią własność Zamawiającego.

Treść zawiadomienia w załaczniku 201912060755


29.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zakup wraz z dostawą 16 sztuk pojemników na odpady niesegregowane o pojemności 1100l w kolorze czarnym w miejsca wskazane przez Zamawiającego (Świdnica: ul. Jałowcowa 1-11, ul. Spółdzielcza 2, ul. Kilińskiego 35, ul. Kilińskiego 31ab-33ab, ul. Budowlana 1).

Pojemniki muszą:

– być przystosowane do obsługi/odbioru przez auta specjalistyczne,

– spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN840,

– być oznakowane certyfikatem CE.

druki do pobrania : Zapytanie ofertowe + oferta


27.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Scalenie działek nr 1118 i  890/3 w jedną. Obie działki znajdują się przy ul. Kozara-Słobódzkiego  19 w Świdnicy, wpisane są do Księgi Wieczystej pod nr: SW1S/00024781/8, stanowią własność Zamawiającego.

druki do pobrania : 201911271202 pdf

druki edytowalne scaleni działek doc


26.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Konserwacja, serwisowanie i utrzymanie w ciągłym ruchu bram  garażowych w obiektach administrowanych  przez zamawiającego, w garażach budynków przy ul. Jałowcowej 1, 3, 9, Głowackiego 37, Kilińskiego 35c, Kilińskiego 35d, e, f,   Spółdzielczej 2, Kilińskiego 31a,b-33a,b  w Świdnicy (łącznie 13 sztuk).

druki do pobrania : 201911260747


21.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie : bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS

druki do pobrania :

201911211509


07.11.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ROBÓT BUDOWLANYCH  na inwestycji pn.„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

Treść zawiadomienia w załaczniku 201911070935


18.10.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na :

Przegląd okresowy instalacji gazowej na podstawie Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2017.1332)  w zasobach mieszkaniowych w Świdnicy:

– ul. Głowackiego 33-35 (ilość lokali mieszkalnych 38)

– ul. Głowackiego 37-39 (ilość lokali mieszkalnych 31)

– ul. Jałowcowa 3-11  (ilość lokali mieszkalnych 75)

– ul. Jałowcowa 1-1a  (ilość lokali mieszkalnych 34)

– ul. Budowlana 1 (ilość lokali mieszkalnych 12  i lokale usługowe 2)

– kotłownie gazowe szt 3, ul. Jałowcowa 1, Jałowcowa 11, Spółdzielcza 2.

                                                                Razem  192 lokale i 3 kotłownie

Termin realizacji zamówienia 30.12.2019

druki do pobrania :   201910181427


22.10.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Przedmiot zamówienia :

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu budowlanego wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy na działce nr 3218 – budynek 5 kondygnacyjny, podpiwniczony.

Treść zawiadomienia w załaczniku wybór oferty opinia geotechniczna ks.bolka


15.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu budowlanego wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy na działce nr 3218 – budynek 5 kondygnacyjny, podpiwniczony.

druki do pobrania :   zapytanie ofertowe + wzór oferty  ZAPYTANIE OFERTOWE wzór oferty


16.10.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia :

zimowe utrzymanie czystości (odśnieżanie, posypywanie) w okresie grudzień – marzec (4 m-ce w sezonie zimowym), na terenach ŚTBS: ul. Jałowcowa 1-11, ul. Głowackiego 33-39, ul. Kilińskiego 31ab-33ab, 35a-f, ul. Ks. Bolko (parking wewnętrzny + chodnik wzdłuż muru), ul. Spółdzielcza 2, ul. Budowlana 1, w zakresie według załączników graficznych.

Treść zawiadomienia w załaczniku wybór oferty zimowe utrzymanie

08.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

zimowe utrzymanie czystości (odśnieżanie, posypywanie) w okresie grudzień – marzec (4 m-ce w sezonie zimowym), na terenach ŚTBS: ul. Jałowcowa 1-11, ul. Głowackiego 33-39, ul. Kilińskiego 31ab-33ab, 35a-f, ul. Ks. Bolko (parking wewnętrzny + chodnik wzdłuż muru), ul. Spółdzielcza 2, ul. Budowlana 1, w zakresie według załączników graficznych.

Warunki płatności: płatność przelewem  na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni od jej przedłożenia (co miesiąc).

 Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia
 2. w postępowaniu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne.
 3. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
 4. przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia
 5. oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponuje potencjałem finansowym, technicznym i kadrowym  zapewniającym wykonanie zamówienia
 6. jest związany ofertą do dnia podpisania umowy

Termin realizacji zamówienia: sezon zimowy 2019-2020r., tj. grudzień 2019r. – marzec   2020r.

Sposób przygotowania oferty:  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze.

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 14.10.2019 roku  do godz. 14,00 w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie lub przesłać mailem: kontakt@tbs-swidnica.eu

druki do pobrania :   zapytanie ofertowe + wzór oferty  zimowe utrzymanie 2019-2020


 

07.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Nadzór inwestorski sprawowany będzie począwszy od zawarcia umowy i trwał będzie nieprzerwanie do czasu zakończenia robót odbiorem końcowym i uzyskania zgody uprawnionego organu na użytkowanie obiektu to jest w terminie 21 m-cy od protokolarnego przekazania placu budowy dla wykonawcy robót

Termin realizacji zamówienia :

Nadzór inwestorski sprawowany będzie począwszy od zawarcia umowy i trwał będzie nieprzerwanie do czasu zakończenia robót odbiorem końcowym i uzyskania zgody uprawnionego organu na użytkowanie obiektu to jest w terminie 21 m-cy od protokolarnego przekazania placu budowy dla wykonawcy robót .

Warunki płatności :

 1. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w okresach co miesięcznych – do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego – w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanego zakresu rzeczowego robót inwestycji. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Płatność ostatniej części wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym i uzyskaniu zgody na użytkowanie budynku, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. Posiada podstawy do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie na w/w budowie / robotach budowlanych   (art. 12)
 2. posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia
 3. w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne.
 4. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
 5. przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia
 6. jest związany ofertą do dnia podpisania umowy
 7. oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  tj.

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert :

– nadzorował co najmniej 2 roboty budowlane, każda polegająca na budowie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym (doświadczenie w robotach żelbetowych monolitycznych ścian, słupów i podciągów) o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3 każdy

lub

– nadzorował co najmniej 2 roboty budowlane w tym : co najmniej 1 robotę , polegającą na budowie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym (doświadczenie w robotach żelbetowych monolitycznych ścian, słupów i podciągów) oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym  (doświadczenie w robotach żelbetowych monolitycznych ścian, słupów i podciągów) o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3 każdy.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie

Miejsce i termin złożenia ofert:  Ofertę złożyć do dnia 18.10.2019 roku do godz. 14,00 .w siedzibie zamawiającego pokój nr 1 lub mailem kontakt@tbs-swidnica.eu

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać następujące ceny :

Za wykonany przedmiot  :

……………zł netto + 23% podatek VAT tj…………..zł = ……………zł brutto/za 1 m-c * 21 m-cy planowanej realizacji inwestycji tj. ……………….zł netto+ podatek VAT= ……………….zł brutto łącznie za cały przedmiot niniejszej umowy .

druki do pobrania :   zapytanie ofertowe + wzór oferty      201910071336Świdnica, dnia 03.10.2019r.

Numer sprawy P-2/2019

WSZYSCY WYKONAWCY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy P-2/2019, pn. :

Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając zgodnie z art.92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z póź zm) , Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Punktacja przyznana oferentom :

Kryterium Oferta Oferta Oferta
nr 1 nr 2 nr 3
nazwa  i adres oferenta Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD” ABJ Sp. z o.o.ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław KONSORCJUM :                      1.SIRBUD-MINARI, SA- lider ul . Orkana 91a, 58-307 Wałbrzych
2. Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska, Dariusz Barański, Spółka Jawna – partner ul. Długa 2, 58-309 Wałbrzych
KONSORCJUM
1. Wrocławskie Inwestycje Budowlane, Sp. z o.o.-pełnomocnik – lider Wybrzeże L.Pasteura 18/1F, 50-367 Wrocław
2. Wrocławskie Centrum Inwestycyjne, Sp. z o.o. S.K.A – partner                    Wybrzeże L.Pasteura 18/1F, 50-367 Wrocław
Cena ofertowa brutto zł 21 293 710,03 12 616 561,57 14 600 000,00
Ilość punktów za cenę ofertową brutto 35,55 60,00 51,85
Gwarancja jakości 60 m-cy 60 m-cy 60 m-cy
Ilość punktów za gwarancję jakości 40,00 40,00 40,00
Razem ilość punktów 75,55 100,00 91,85
Miejsce zajęte w przetargu 3 1 2

Na podstawie art.91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z póź zm) , wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 2 Wykonawcy

KONSORCJUM :    

 1. SIRBUD-MINARI, SA- lider, ul . Orkana 91a, 58-307 Wałbrzych
 2. Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska, Dariusz Barański, Spółka Jawna– partner, ul. Długa 2, 58-309 Wałbrzych,  z ceną: 12 616 561,57zł/brutto

Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów zawartych w SIWZ tj.:

Kryterium Waga [%] Maks. liczba pkt. Sposób oceny
2.1

Cena ofertowa brutto

60% 60 cena najtańszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu C = ———————————————————- x 60pkt cena badanej oferty
2.2

Okres gwarancji na

wykonane roboty budowlane

40% 40

liczba miesięcy w badanej ofercie

G = ———————————————————- x 40pkt

   maksymalna liczba miesięcy spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy, dłuższą niż 60 miesięcy – do obliczeń i przyznania punktów przyjęty zostanie okres 60 miesięcy, natomiast gwarancja na wykonane roboty budowlane będzie obowiązywała na zadeklarowany czas.

RAZEM 100% 100 ……………………………………………………………………….

W toku badania i oceny ofert, oferta nr 2 uzyskała największą ilość punktów tj. 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że od powyższej decyzji służą Wykonawcy  środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

dokument do pobrania : zaw o wyborze oferty 03.10.2019


 


01.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na :

Przegląd okresowy instalacji gazowej na podstawie Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2017.1332)  w zasobach mieszkaniowych w Świdnicy:

– ul. Głowackiego 33-35 (ilość lokali mieszkalnych 38)

– ul. Głowackiego 37-39 (ilość lokali mieszkalnych 31)

– ul. Jałowcowa 3-11  (ilość lokali mieszkalnych 75)

– ul. Jałowcowa 1-1a  (ilość lokali mieszkalnych 34)

– ul. Budowlana 1 (ilość lokali mieszkalnych 12  i lokale usługowe 2)

– kotłownie gazowe szt 3, ul. Jałowcowa 1, Jałowcowa 11, Spółdzielcza 2.

                                                                Razem  192 lokale i 3 kotłownie

Termin realizacji zamówienia 30.12.2019

OFERTĘ należy ZŁOŻYĆ DO DNIA 10.10.2019 roku  DO GODZ. 14,00 .w siedzibie zamawiającego pokój nr 1 lub mailem kontakt@tbs-swidnica.eu

druki do pobrania :   zapytanie ofertowe + wzór oferty      201910011256


19.09.2019

UWAGA WSZYSCY OFERENCI  !!!

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

dot : ogłoszenia nr 589161-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.  o zamówieniu na roboty budowlane  + ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z 06.09.2019 i 09.09.2019.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 19.09.2019 r. o godzinie 10:00 po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego podano do wiadomości następujące informacje dotyczące otwartych ofert:

Lp. Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena

pln brutto

Termin wykonania zamówienia Warunki

płatności

Gwarancja

m-ce

1 Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD” ABJ Sp. z o.o. ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław 21 293 710,03 zł 21 m-cy Zgodnie z

SIWZ

60
2 KONSORCJUM : 1.SIRBUD-MINARI, SA- lider

2. Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska, Dariusz Barański – partner

1. ul . Orkana 91a, 58-307 Wałbrzych

2. ul. Długa 2, 58-309 Wałbrzych

12 616 561,57 zł

21 m-cy

Zgodnie z

SIWZ

60
3 KONSORCJUM

1. Wrocławskie Inwestycje Budowlane, Sp. z o.o.-pełnomocnik – lider

2. Wrocławskie Centrum Inwestycyjne, Sp. z o.o. S.K.A – partner

 1.  Wybrzeże L.Pasteura 18/1F, 50-367 Wrocław

2. Wybrzeże L.Pasteura 18/1F, 50-367 Wrocław

14 600 000,00 zł

21 m-cy

Zgodnie z

SIWZ

60

Ponadto zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę  13 490 000,00 zł brutto

Uwaga!

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia w załączeniu). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

201909191329

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej_wzór (2)


17.09.2019 r.

UWAGA WSZYSCY OFERENCI  !!!

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

dot : ogłoszenia nr 589161-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.  o zamówieniu na roboty budowlane  + ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z 06.09.2019 i 09.09.2019.

Zamawiający Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje że do w/w postępowania wprowadza zmiany jak w załączeniu  :

201909171501


17.09.2019 r.

UWAGA WSZYSCY OFERENCI  !!!

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

dot : ogłoszenia nr 589161-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.  o zamówieniu na roboty budowlane  + ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z 06.09.2019 i 09.09.2019.

Zamawiający Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania.

W związku tym Zamawiający korzystając z uprawnień ustawowych wskazanych w przepisach art. 36a ust. 2 i art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami i załącznikami :

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (zapytania nr 8,9)   201909171103

ZAŁĄCZNIKI :  IE 19a Schemat zasilania obiektu IE 20a Rozdzielnica mieszkaniowa RM. Schemat IE 21a Rozdzielnica główna RG. Schemat IE 24 Rozdzielnica RB. Schemat IE 31 Rozdzielnica administracyjna RA. Schemat IE 32 Rozdzielnica RAT. Schemat

POPRAWIONA OPINIA GEOLOGICZNA  opinia geologiczna-przed-poprawiona


12.09.2019 r.

UWAGA WSZYSCY OFERENCI  !!!

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

dot : ogłoszenia nr 589161-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.  o zamówieniu na roboty budowlane  + ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z 06.09.2019 i 09.09.2019.

W nawiązaniu do wyjaśnień znak 871/2019 z dnia 11.09.2019 i znak 869/2019 z dnia 10.09.2019, Zamawiający w załączeniu przekazuje rysunki zamienne (poprawione i brakujące) oraz edytowalną wersję załączników do SIWZ.  201909121410

Instalacje elektryczne

IE 1. Inst. siły. Rzut przyziemiaIE 2. Inst. siły. Rzut parteruIE 3. Inst. siły. Rzut 1 pietraIE 4. Inst. siły. Rzut 2 piętraIE 5. Inst. siły. Rzut 3 piętraIE 6. Inst. siły. Rzut poddaszaIE 7. Inst.odgromowe. Rzut dachuIE 8. Inst.oświetleniowe. Rzut przyziemiaIE 9. Inst.oświetleniowe. Rzut parteruIE 10. Inst.oświetleniowe. Rzut 1 piętraIE 11. Inst.oświetleniowe. Rzut 2 piętraIE 12. Inst.oświetleniowe. Rzut 3 piętraIE 13. Inst.oświetleniowe. Rzut poddaszaIE 14. Inst.niskoprądowe. Rzut przyziemiaIE 15. Inst.niskoprądowe. Rzut parteruIE 16. Inst.niskoprądowe. Rzut 1 piętraIE 17 Inst.niskoprądowe. Rzut 2 piętraIE 18 Inst.niskoprądowe. Rzut 3 piętraIE 19 Schemat zasilania obiektuIE 20 Rozdzielnica mieszkaniowa RM. SchematIE 21 Rozdzielnica główna RG. SchematIE 22 Rozdzielnica garażu RGR. SchematIE 23 Rozdzielnica RKS. SchematIE 24 Rozdzielnica RB. SchematIE 25 Rozdzielnica RKM. SchematIE 26 System ochrony gazowej. Garaż 1.SchematIE 27 System ochrony gazowej. Garaż 2.SchematIE 28 Inst.niskoprądowe.SchematIE 29 Inst.niskoprądowe-domofon.SchematIE 30 Schemat sterowania oddymianiem klatkiIE 31 Rozdzielnica administracyjna RA. SchematIE PZTOpis

Przekroje konstrukcyjne

D002-PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Edytowalna wersja załączników do SIWZ

Załączniki do SIWZ


11.09.2019 r.

UWAGA WSZYSCY OFERENCI  !!!

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

dot : ogłoszenia nr 589161-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.  o zamówieniu na roboty budowlane  + ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z 06.09.2019 i 09.09.2019.

Zamawiający Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania.

W związku tym Zamawiający korzystając z uprawnień ustawowych wskazanych w przepisach art. 36a ust. 2 i art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami i załącznikami :

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (zapytania nr 1,2,3)   201909111227


10.09.2019 r.

UWAGA WSZYSCY OFERENCI  !!!

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

dot : ogłoszenia nr 589161-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.  o zamówieniu na roboty budowlane  + ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z 06.09.2019 i 09.09.2019.

Zamawiający Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania.

W związku tym Zamawiający korzystając z uprawnień ustawowych wskazanych w przepisach art. 36a ust. 2 i art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami i załącznikami :

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (zapytania nr 4,5,6,7)   201909101539

Załączniki do wyjaśnień :


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

09.09.2019 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

UWAGA WSZYSCY OFERENCI

W załączeniu ogłoszenie.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.09.2019


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

06.09.2019 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

UWAGA WSZYSCY OFERENCI

W załączeniu ogłoszenie.

Ogłoszenie o zmianie


ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU

27.08.2019 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

UWAGA WSZYSCY OFERENCI

Poniżej zamieszczamy rysunki architektoniczne i konstrukcyjne o rozszerzeniu .pdf, które uprzednio posiadały rozszerzenie .png, oraz rysunek zamienny „Plansza drogowa z małą architekturą” .

ZestawienieStolarki

A012-ElewacjaPoludniowa

A013-ElewacjaPolnocna

A-014-ElewacjaWschodnia

A015-ElewacjaZachodnia

K001-PlytaFundamentowa

K002-KonstrukcjaStropuNadGarazem

K003-KonstrukcjaStropuNadParterem

K004KonstrukcjaStropuNad1Pietrem

K005-KonstrukcjaStropuNad2Pietrem

K006-KonstrukcjaStropuNad3Pietrem

K007-KonstrukcjaStropuNadPoddaszem

PLANSZA DROGOWA Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ-POPRAWIONA


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

23.08.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

PLIK DO POBRANIA :

-Dokumenty przetargowe

Ogłoszenie nr 589161

SIWZ_roboty budowlane_TBS

Umowa_roboty budowlane_TBS

Karta gwaranc zał 4 do umowy,  wzór

obowiązki wykonawcy zał 1 do umowy

STWiOR 

harmonogram rzeczowo-finansowy zał. 3 do umowy wzór

wykaz osób odpowiedzialnych za realizację umow zał. 5 do umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

-Roboty sanitarne

Axial_E_2015_ str 38Grzejniki16-05-2019is-CO1is-CO2is-CO3is-CO4is-CO5is-CO6is-CO7is-CO8is-CO9is-CO10is-CO11is-KD1is-KS1is-KS2is-KS3is-KS4is-KS5is-W1is-W2is-W3is-W4is-W5is-W6is-W7is-WM1is-WM2PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYŁĄCZY WOD-KANPomieszczenia16-05-2019PRANA_340S_DTR1pro-vent-slim600rekuperator-mistral-pro-2000-ecwew_Świdnica DOMOS16-05-2019Wyniki ogólne16-05-2019Zawory16-05-2019

-Roboty elektryczne

IE 1. Inst. siły. Rzut przzyziemiaIE 2. Inst. siły. Rzut parteruIE 3. Inst. siły. Rzut 1 pietraIE 4. Inst. siły. Rzut 2 piętraIE 5. Inst. siły. Rzut 3 piętraIE 6. Inst. siły. Rzut poddaszaIE 7. Inst.odgromowe. Rzut dachuIE 8. Inst.oświetleniowe. Rzut przyziemiaIE 9. Inst.oświetleniowe. Rzut parteruIE 10. Inst.oświetleniowe. Rzut 1 piętraIE 11. Inst.oświetleniowe. Rzut 2 piętraIE 12. Inst.oświetleniowe. Rzut 3 piętraIE 13. Inst.oświetleniowe. Rzut poddaszaIE 14. Inst.niskoprądowe. Rzut przyziemiaIE 15. Inst.niskoprądowe. Rzut parteruIE 16. Inst.niskoprądowe. Rzut 1 piętraIE 17 Inst.niskoprądowe. Rzut 2 piętraIE 18 Inst.niskoprądowe. Rzut 3 piętraIE 19 Schemat zasilania obiektuIE 20 Rozdzielnica mieszkaniowa RM. SchematIE 21 Rozdzielnica główna RG. SchematIE 22 Rozdzielnica garażu RGR. SchematIE 23 Rozdzielnica RKS. SchematIE 25 Rozdzielnica RKM. SchematIE 24 Rozdzielnica RB. SchematIE 26 System ochrony gazowej. Garaż 1.SchematIE 27 System ochrony gazowej. Garaż 2.SchematIE 28 Inst.niskoprądowe.SchematIE 29 Inst.niskoprądowe-domofon.SchematOpis PBZ

-Roboty budowlane

OPIS TECHNICZNY ZAMIENNY-ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA001-PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU002-PLANSZA ZBIORCZA SIECI003-PLANSZA DROGOWA Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄOPIS-PZT-projekt zagospodarowania terenuA001-RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJA002-RZUT PIWNICA003-RZUT PARTERUA004-RZUT I PIĘTRAA005-RZUT II PIĘTRAA006-RZUT III PIĘTRAA007-RZUT PODDASZAA008-RZUT STROPODACHUA009-PRZEKRÓJ F-FA010-PRZEKRÓJ B-BA011-PRZEKRÓJ C-CPLANSZA DROGOWA Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

 26.07.2019


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Wykonanie oraz montaż ogrodzenia panelowego na zasobach ŚTBS, wzdłuż skarpy przy ul. Kilińskiego 31-33 w Świdnicy, o długości ok. 60 mb.

druki do pobrania:

201907291339


29.07.2019

W związku z pytaniem z dnia 26.07.2019 oferentów,  do zapytania ofertowego pn.

WYKONANIE INSTALACJI TLENKU WĘGLA I LPG WRAZ Z AUTOMATYKĄ PRZEWIETRZANIA (uruchamianie wentylacji w przypadku obecności wykrywanych gazów i przewietrzanie cykliczne garażu) , W GARAZU PODZIEMNYM NA 39 MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZY UL.JAŁOWCOWEJ 3-11 W ŚWIDNICY.

ŚTBS  informuje :

Załącza się rzut garazu z projektem
Ma być zainstalowanych  łącznie 5 czujników na cały garaż, tzn : 3 szt na tlenek węgla, 2 szt dualnych na tlenek wegla+lpg

dokument do pobrania :

projekt  201907291405


24.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

WYKONANIE INSTALACJI TLENKU WĘGLA I LPG WRAZ Z AUTOMATYKĄ PRZEWIETRZANIA (uruchamianie wentylacji w przypadku obecności wykrywanych gazów i przewietrzanie cykliczne garażu) , W GARAZU PODZIEMNYM NA 39 MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZY UL.JAŁOWCOWEJ 3-11 W ŚWIDNICY.

W skład instalacji winny wchodzić :

– czujnik tlenku węgla – 3szt

– czujnik tlenku węgla i LPG – 2szt

– tablica ostrzegawcza wewnętrzna – 2szt

– tablica ostrzegawcza zewnętrzna – 2szt

– oprzewodowanie systemu – 1 komplet

– układ sterowania wentylacją – uruchamianie przewietrzania garażu detekcją gazów i    

   zegarem sterującym – 1 komplet

druki do pobrania :

201907241257


22.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Wykonanie oraz montaż ogrodzenia panelowego na zasobach ŚTBS, wzdłuż skarpy przy ul. Kilińskiego 31-33 w Świdnicy, o długości ok. 60 mb. Do przedmiotu zamówienia należy :

 1. a) Dostawa i montaż nowego kpl. ogrodzenia wraz z koniecznymi pracami ziemnymi;
 2. b) Panele z drutu niepowlekanego o średnicy od 4 do 6 mm i wymiarze oczek 50 mm x

    200 mm (lub zbliżone po uzgodnieniu przed podpisaniem umowy); słupek 40/60 na  stopkach betonowych (słupki ocynkowane, malowane proszkowo i ustawione w betonie B.15) z kapturkami; obejmy montażowe w ilości 2 szt. na 1500 mm wysokości na każdą ze stron;

 1. c) Wysokość netto ogrodzenia nie może być niższa niż 1500 mm ponad poziom

    terenu, a prześwity pomiędzy ziemią a panelem nie mogą być większe niż 35 mm;

w miejscu wg. załącznika graficznego .

druki do pobrania :

201907221415


16.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Modernizacja nawierzchni tarasów i ścian tarasów wraz z obróbkami (5 sztuk) , w budynku mieszkalnym przy ul. Jałowcowej 3 (2 sztuki) ,Jałowcowa 5 (3 sztuki)  w Świdnicy w zakresie wg. zestawienia robót i załącznika graficznego.

druki do pobrania :

201907161118


12.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Remont płyt balkonowych mieszkań przy ul. Kilińskiego 35b/2,5,6,9,10,13 i 35c/4,5,7,8,10,11; w Świdnicy w technologii SOPRO , w następującym zakresie :

lp rodzaj robót ilość jednostka miary
1 rusztowania ramowe elewacyjne do 15 m wysokości 176,67 m2
2 osłony okien, ścian, balustrad z folii polietylenowej 170,8 m2
3 rozebranie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych 27,54 m2
4 przygotowanie powierzchni pod uszczelnie w technologii Sopro 27,54 m2
5 warstwy wyrównawcze pod posadzki gr.10 cm 27,54 m2
6 izolacja pozioma w technologii Soporo 27,54 m2
7 izolacja pozioma z tasmy Sopro 69,6 m2
8 montaż obróbek blacharskich z blachy aluminiowej 13,35 m2
9 posadzki z płytek o wymiarach 30×30 27,54 m2
10 cokoliki z płytek o wymiarach 20x20xcm, wysokośc cokolika 10 cm 19,8 m2
11 malowanie tynków fakturowych farbą silikonową 59,82 m2
12 wywiezienie gruzu 0,826 m3

Druki do pobrania :

201907121355 pdf.

remont płyt balkonowych Kilińskiego 35 doc.


27.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie : bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS

druki do pobrania :

201906281258


19.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Klimatyzacja biura (pomieszczenie o pow. 50m2) spółki ŚTBS przy ul. Głowackiego 39a w Świdnicy

druki do pobrania :

201906260830

klimatyzacja


19.06.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁKI ŚTBS

druki do pobrania :

obsługa prawna


23.05.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU NA :

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie : bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS

dokument do pobrania :

201905231419


22.05.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

MONITORING ZASOBÓW ŚTBS

druki do pobrania :

Monitoring Wybor_firmy_zestawienie_ofert


17.05.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy P-1/2019, pn. :

Wykonanie robót ziemnych,  tj. wykopu, oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia wykopu, w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

wybór oferty zawiad


14.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie : bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS

druki do pobrania :

201905140854 pdf

obsługa wod kan gaz solary doc


09.05.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie robót ziemnych tj. wykopu oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

dokument do pobrania :

201905091348


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

29.04.2019

MONITORING ZASOBÓW ŚTBS

dokumenty do pobrania :

monitoring

 
 
 

 
26.04.2019
Zapytanie i odpowiedź do przetargu :
 
 
Ogłoszenie nr 538906-N-2019 z dnia 2019-04-17 r. 
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 
Wykonanie robót ziemnych tj. wykopu oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.
 

Ogłoszenie nr 538906-N-2019 z dnia 2019-04-17 r. 
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 
Wykonanie robót ziemnych tj. wykopu oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 89063087800000, ul. ul. Głowackiego , 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (074) 8525532, e-mail mg.swidnica@wp.pl, faks 748 569 022.

Adres strony internetowej (URL): www.tbs-swidnica.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.tbs-swidnica.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.tbs-swidnica.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Adres:
58-100 Świdnica, ul.Głowackiego 39a., pok. nr 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót ziemnych tj. wykopu oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.
Numer referencyjny: P-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych tj. wykopu oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia będzie realizowany zgodnie z wiedzą budowlaną, przepisami szczególnymi, w oparciu o umowę, projekt budowlane i wykonawcze, zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”, oraz w opracowaniu Pracowni Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Środowiska „GEODIAG” pn. Opinia Geotechniczna, wykonana w celu określenia warunków gruntowo-wodnych, na potrzeby projektu budowlanego, dla budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego, przy ul. Kozara Słobódzkiego w Świdnicy. 4. Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia na etapie oceny i badania ofert. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia na etapie badania i oceny ofert do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych. 7. Wspólny słownik zamówień publicznych: CPV 45111-000-8 Roboty ziemne CPV 45111-230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu.

II.5) Główny kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111230-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-09

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: b1) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót i co najmniej średnie wykształcenie, Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 65, z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. b2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) minimum 2 roboty budowlane, polegające na mechanicznym wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego o głębokości nie mniejszej niż 4 m wraz z zabezpieczeniem ścianką berlińską w technologii wierconej, w obszarze miejskim. Zamawiający wyjaśnia, że:  pod pojęciem „”obszar miejski” rozumiany jest teren zabudowany, posiadający uzbrojenie podziemne, położony w granicach administracyjnych miasta,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpNie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (np. polisy), 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

5. Ponadto każdy Wykonawca musi do oferty dołączyć (jeżeli dotyczy): 1) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23, ust. 2 ustawy Pzp). 2) pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ – o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w PKO BP nr 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924, z dopiskiem na przelewie: „Wadium roboty ziemne” 4. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania u mowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach: 1) Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w pkt. 2 -23 niniejszego paragrafu umowy. 2) W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 umowy. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z n/w przyczyn: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, Opóźnienia, o których mowa w pkt. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w rozdz. IV niniejszej SIWZ` 6) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 12 ust. 5 niniejszej umowy. 7) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1, umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 8) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:, a) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, b) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, c) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, d) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, e) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, f) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, g) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, h) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zmiany, o których mowa w ust. 5, 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w §12, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 10) W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) działania wojenne, 2) terroryzm, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 11) W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot umowy. 12) W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 13) W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 12, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 14) Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 ustawy Pzp. 15) W przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie – na podstawie art. 144.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 16) W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 17) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 18) W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 19) W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 20) W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 21) W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 22) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 23) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian harmonogramu rzeczowego robót.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA :

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU NA

Bieżącą eksploatację i konserwację trzech kotłowni gazowych, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Jałowcowej 11, Jałowcowej la i Spółdzielczej 2 w Świdnicy

02.04.2019

201904171415

ZAPYTANIE OFERTOWE

20.03.2019

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia : Zadanie polegające na :Bieżącej eksploatacji i konserwacji trzech kotłowni gazowych, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Jałowcowej 11, Jałowcowej la i Spółdzielczej 2 w Świdnicy (okres trwania umowy 3 lata od daty jej zawarcia)

ogłoszenie : wersja pdf 201903200806

ogłoszenie : wersja edytowalan do pobrania  : serwis kotłowni

21.03.2019

Rodzaje kotłów :

kotłownia Jałowcowa 11  : 1 szt kocioł gazowy Buderus Logano o mocy 325 kW

kotłownia Jałowcowa 1  :  2 szt kocioł gazowy Buderus Logano o mocy 200 kw każdy

kotłownia Spółdzielcza 2  : 3 szt kocioł De Dietrich naścienny MCA o mocach 65, 90, 90


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU NA :

Przebudowa sieci cieplnej  ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy :

04.01.2019

sieć cieplna wybór oferty

 
 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

17.12.2018

Przebudowa sieci cieplnej  ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy :

dokumenty do pobrania :

zapytanie o przebudo sieci ciepl pdf

przebudo sieci cieplnej Kozara  doc

dec pozwolenie na budowę przeb sieci ciepl pdf

opis techniczny i rysunek pdf


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU NA :

Przebudowa sieci kablowej średniego i niskiego napięcia ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy

17.12.2018

201812171347


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

05.12.2018

Przebudowa sieci kablowej średniego i niskiego napięcia ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy :

dokumenty do pobrania :

Przełożenie sieci SN NN-rysunki pdf.

Przełożenie sieci SN NN-opis techn pdf.

SWZ doc.

zapytanie ofertowe pdf.

zapytanie ofertowe doc.

SWZ pdf.

dec pozwolenie na budowę przeb SN NN pdf.


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

08.10.2018

 Rozbiórka obiektów : DOMOSu i BIBLIOTEKI przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy, na działce gruntu nr  1118.

PLIK DO POBRANIA :

DOC  rozbiórka Domosu i Biblioteki 

PDF zapytanie o rozbiórke Domosu

znak sprawy:

rozbiórka DOMOS i BIBLIOTEKI

data   08.10.2018

Pieczęć zamawiającego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

 

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień  podprogowych o wartości do 30 000 euro  zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych, prosząc o złożenie oferty w oparciu o poniższe warunki :

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na :

Rozbiórka obiektów : DOMOSu i BIBLIOTEKI przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy, na działce gruntu nr  1118.

 

Przedmiot usługi obejmuje: jw.

Zakres prac opisany jest w projekcie technicznym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania oraz :

            zabezpieczenie terenu wokół budynku przed dostępem osób trzecich w czasie rozbiórki,

            sprawdzenie odłączenia wszystkich przyłączy po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwymi administratorami sieci, a następnie demontaż wszystkich instalacji,

            rozbiórkę elementów dekarskich rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, a następnie warstw dachu,

            rozbiórkę stropodachu,

            rozbiórkę stolarki okiennej i drzwiowej,

            rozbiórkę ścian murowanych, ścianek działowych, belek, nadproży żelbetowych lub innych, do  

              poziomu terenu .

            rozbiórkę posadzek, podłóg, do poziomu terenu .

            rozbiórkę ścian fundamentowych oraz fundamentów, do poziomu terenu

            wywiezienie  materiałów z rozbiórki i odpadów z działki

            uporządkowanie terenu po rozbiórce ,

            wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Termin realizacji zamówienia 31.12.2018

Warunki płatności:

Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia
 2. w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne.
 3. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
 4. przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia
 5. oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponuje potencjałem finansowym, technicznym i kadrowym  zapewniającym wykonanie zamówienia
 6. w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
 7. jest związany ofertą do dnia podpisania umowy

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego , nazwa i adres oferenta.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę złożyć do dnia 29.10.2018 roku  do godz. 14,00 .w siedzibie zamawiającego pokój nr 2 lub mailem kontakt@tbs-swidnica.eu

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać następujące ceny :

Za wykonany przedmiot

…………… netto  + VAT ……………= ……………… brutto
 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy:

rozbiórka DOMOS i BIBLIOTEKA

data   08.10.2018

Pieczęć

 

 

OFERTA wzór

 

 

Dotyczy zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Odpowiadając na zapytanie ofertowe otrzymane w dniu 08.10.2018

składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym tj.

Zadanie polegające na :

Rozbiórka obiektów : DOMOSu i BIBLIOTEKI przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy, na działce gruntu nr  1118 w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym .

 

  Niniejszym oferuję wartość przedmiotu zamówienia :

Za wykonany przedmiot :

…..……………… netto + VAT ….%…………… = ……………..….. brutto

 

Termin realizacji zamówienia 31.12.2018

Warunki płatności: płatność przelewem na podstawie wystawianej faktury w terminie 14 dni od przedłożenia faktury

Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. Posiadam odpowiednie kwalifikacje zawodowe .
 2. W stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

   Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam,  iż :

 1. posiadam kwalifikacje wymagane przy wykonaniu przedmiotu zamówienia
 2. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
 3. przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia
 4. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponuje potencjałem finansowym, technicznym i kadrowym  zapewniającym wykonanie zamówienia
 5. w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
 6. jestem związany ofertą do dnia podpisania umowy

……………… …………………

data, podpis, pieczęć  Wykonawcy