Przedmiot działania

Zakres działania

1.Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
2. Spółka może również:

1) Nabywać budynki mieszkalne ;
2) Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
3) Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
4) Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własność Towarzystwa;
5) Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
e) zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.

3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust.1 i 2, jest:

1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków – PKD 45.21.A,
2) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne – 45.11.Z ,
3) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych- PKD 45.21.G,
4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek- PKD 10.12.Z,
5) wynajem nieruchomości na własny rachunek- PKD 70.20.Z,
6) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi- PKD 70.32.A,
7) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi- PKD 70.32.B,
8) roboty związane z fundamentowaniem- PKD 45.25.B ,
9) wykonanie instalacji elektrycznych budynków i budowli- PKD 45.31.A,
10) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych- PKD 45.33.A,
11) wykonywanie instalacji gazowych- PKD 45.33.C,
12) tynkowanie- PKD 45.41.Z,
13) zakładanie stolarki budowlanej- PKD 45.42.Z,
14) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian- PKD 45.43.A,
15) malowanie- PKD 45.44.A,
16) wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych- PKD 45.45.Z.
17) produkcja ciepła na potrzeby mieszkalnictwa- PKD 40.30.A.
18) dystrybucja ciepła na potrzeby mieszkalnictwa- PKD 40.30.B.